madhyabharatlive.com

Sach Ke Sath

Abhishek in Shiva temples by taking water from Kavad Mahi Sagar on foot